نفت نيوز: قراردادهاي مطالعه تمامي ميادين نفتي و گازي تا پايان سال ۹۷ منعقد مي‌شود
جمعه، 17 شهریور 1396 - 16:28     کد خبر: 18911

نفت نيوز: وزير نفت در متن ابلاغيه «خط مشي و راهبرد توسعه و بهره برداري صيانتي از مخزن هاي نفت و گاز» دستور انعقاد قراردادهاي مطالعه تمامي ميادين نفتي و گازي را تا پايان سال ۹۷ صادر كرد.

به گزارش نفت نيوز به نقل از خبرگزاري تسنيم، «بيژن زنگنه» وزير نفت «خط مشي و راهبرد توسعه و بهره برداري صيانتي از مخزن هاي نفت و گاز» (راهبرد توسعه مخازن) را ابلاغ كرد.

متن ابلاغيه وزير نفت بدين شرح است:

"به استناد اختيارات و وظايف وزارت نفت ناشي از جزء 1 و 2 بند الف و جزء هاي 1 و 5 بند ب ماده 3 قانون و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391 مجلس محترم شوراي اسلامي، موارد زير در خصوص خط مشي و راهبرد توسعه و بهره برداري صيانتي از مخزن‌هاي نفت و گاز (راهبرد توسعه مخازن) ابلاغ مي‌شود.

به موازات اقدام‌هايي كه شركت ملي نفت ايران در اجراي مصوبه دولت در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در دست اقدام دارد، لازم است با توجه به اهميت صيانت از مخازن نفت و گاز اقدامات زير را انجام برساند:

الف- عمليات توسعه اي هر ميدان/مخزن توسعه نيافته (Green Field) يا در قالب قراردادهاي IPC به انجام خواهد رسيد و يا در غير اين صورت حتما قبل از شروع به هر اقدامي در مخزن بايد مطالعات لازم براي ارائه طرح توسعه ميدان/مخزن توسط مشاور معتبر ذي‌صلاح به انجام رسيده و اين مشاور، گزينه‌هايي را براي توسعه ميدان ارائه نمايد.

ب- در ميدان‌هاي در حال بهره‎برداري، لازم است به ترتيبي كه ذيلا تحت عنوان «فرآيند مطالعات ميدان‌ها/مخزن‌هاي نفت و گاز» آمده است، ابتدا با انتخاب مهندسان مشاوره ذي‌صلاح، مطالعات اين ميدان‌ها انجام و طرح‌هايي براي نحوه بهره برداري صيانتي/توسعه ميدان/مخزن توسط ايشان ارائه گردد.

ج- در همه موارد موضوع ذيل بند «الف» و بند «ب» لازم است طرح‌هايي پيشنهادي مهندسان مشاور طرف قرارداد، پس از بررسي و تاييد ابتدايي كميته مشاوران مديريت مخازن در شركت ملي نفت ايران براي تاييد نهايي از طريق وزير به شوراي عالي مهندسي مخازن نفت و گاز ارجاع شود.

د- پس از تصويب طرح برداشت/بهره برداري صيانتي/توسعه ميدان/مخزن، به ترتيب مقرر در بند «ج» لازم است گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي هر طرح تهيه و ارائه شود. ترجيحا در عمده موارد بايد گزارش‌هاي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‎ها با اتكاي به ماده 12 قانون رفع موانع توليد، تهيه شود تا مصوبه هاي لازم اخذ گردد.

ﻫ- پس از اخذ مصوبات لازم براي هر طرح توسعه ميدان‌هاي توسعه نيافته (Green Field) يا در حال بهره برداري (Brown Field) بايد اقدامات اجرايي براي انتخاب پيمانكار/ پيمانكاران، مطابق نظام اجرايي كه متعاقبا ابلاغ خواهد شد، براي توسعه ميدان‌ها/مخزن‌ها به انجام برسد.

در اجراي بند «ب» لازم است در ميدان‌هاي در حال بهره برداري، با انتخاب مهندسان مشاور ذي‌صلاح، مطالعات اين ميدان‌ها انجام و طرح‌هايي براي نحوه بهره برداري صيانتي/توسعه ميدان/ مخزن توسط ايشان به ترتيب زير ارائه گردد.

فرآيند انجام مطالعات ميدان‌ها/ مخزن‌هاي نفت و گاز در حال بهره برداري

1-بايد صلاحيت مشاوران داخلي بالادستي نفت و نيز مشاوران خارجي معتبر از سوي معاونت مهندسي وزارتخانه مجددا ارزيابي و ظرفيت كاري ايشان تعيين شود.

2-در مرحله نخست كار، بايد اسامي ميدان‌ها/مخزن هاي منتخب در حال بهره برداري داراي اولويت براي مطالعه توسط شركت ملي نفت ايران به وزارتخانه ارائه شود( تا تاريخ 1396.07.15) اين ميدان‌ها/مخزن‌ها، مواردي هستند كه در فهرست قرارداد IPC (به شمول قراردادهاي موضوعي مصوب شماره 1986-32877 هيئت مديره شركت ملي نفت ايران) و قراردادهاي يا دانشگاه‌هاي داخلي قرار ندارند.

تبصره- مطالعات ميدان‌ها/ مخزن‎هايي كه قراردادهاي با دانشگاه‌ها گنجانده شده اند، بايد از همان طريق به انجام برسد و در همان قالب پيگيري شود.

3-بايد به نحوي عمل شود كه قراردادهاي مطالعات همه ميدان‌ها/ مخزن‎هايي داراي اولويت در حال بهره برداري با اين روش (با اتكاي به همه اطلاعات موجود) تا 1397.04.31 منعقد شده و قراردادهاي مطالعات ديگر ميدان‌ها/مخزن‎ها نيز تا پايان سال 1397 منعقد شود.

تبصره ـ مشاوران بايد مطالعات خود را صرفاً بر پايه اطلاعات موجود و يا مطالعاتي كه تاكنون در خصوص هر ميدان / مخزن انجام شده و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت، به انجام برسانند. لذا منوط كردن مطالعات به نتيجه اقداماتي مانند حفر چاه‌هاي توصيفي و يا ديگر اقدامات مشابه، در اين ابلاغيه مورد نظر نيست.

4) قراردادهاي مطالعاتي با مراعات الزامات مذكور در اين ابلاغيه، توسط شركت‌هاي توليدي با هماهنگي شركت ملي نفت ايران منعقد خواهد شد.

5) براي همه ميدان‌ها/مخزن‌هاي منتخب (به روشي كه تا تاريخ 1396.07.15 به تأييد هيئت مديره شركت ملي نفت خواهد رسيد)، بايد مشاور انتخاب شده و در هر مورد طرح توسعه ميدان/مخزن با تأكيد بر افزايش ضريب بازيافت به هر ترتيب فني ـ اقتصادي، از جمله با تزريق گاز و آب و يا روش‌هاي ديگر تهيه شود.

6) تا زمان انتخاب مهندس مشاور براي ميدان‌ها/مخزن‌هاي منتخب، شركت‌هاي توليدي ذيربط مكلفند همه اطلاعات اين ميدان‌ها/مخزن‌ها را به نحوي كه به راحتي توسط مشاوران منتخب، قابل بهره برداري و استفاده باشد (ترجيحاً به صورت رقومي)، آماده نمايند.

7) سازمان اين مطالعات بايد بر پايه مديريت پروژه، طراحي و عملياتي شود. به نحوي كه براي هر ميدان / مخزن يا چند ميدان / مخزن يك مجري طرح به صورت نيمه ماتريسي تعيين شود كه از ابتدا همه امور طرح/طرح‌ها را پيگيري نمايد.

8) شرح خدمات نمونه قراردادهاي مطالعات موضوع اين ابلاغيه، با دريافت نظرات شركت‌هاي توليدي و ديگر واحدهاي مربوطه تا تاريخ 1396,07.30 توسط مديريت برنامه ريزي تلفيقي با هماهنگي معاونت مهندسي وزارتخانه تهيه و ابلاغ خواهد شد. در اين شرح خدمات، الزاماً بايد تهيه يك مدل ديناميكي از مخزن كه در طي زمان قابل اصلاح و بازنگري باشد، مورد توجه قرار گيرد. شرح خدمات نهايي در هر قرارداد، حسب مشخصات هر مخزن، تعيين خواهد شد.

9) شرح خدمات مهندسان مشاور موضوع اين ابلاغيه، متمركز بر مهندسي و مديريت مخزن مورد مطالعه مي باشد. اطلاعات و يافته هاي مربوط به تأسيسات رو سطحي، در صورت نياز در اختيار مشاور قرار خواهد گرفت، اما مطالعه بخش رو سطحي جزء شرح خدمات مشاور نبوده و مشاور صرفاً بايد به ارائه و بيان الزامات، ظرفيت‎ها و تأسيسات رو سطحي موردنياز و رفع تنگناهاي احتمالي براي اجرايي كردن گزينه هاي ارائه شده اقدام نمايد.

10) بررسي، ارزيابي و تأييد گزارش هاي مرحله اي مشاوران با كارگروه/كارگروه‎هايي خواهد بود كه توسط شركت هاي توليدي حسب مورد تشكيل خواهد شد. گزارش مطالعات هر مخزن بايد توسط شركت توليدي ذيربط، طبق بند "ج" براي تصويب خواهي، در زمان بندي مقرر، به مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران ارسال شود.

11) سياست گذاري براي نحوه همكاري مشاوران خارجي با مشاوران داخلي بايد تا تاريخ 1396,07.30 توسط معاونت مهندسي وزارتخانه با همكاري مديريت برنامه ريزي تلفيقي و ديگر مديريت هاي مرتبط شركت ملي نفت و نيز ديگر صاحب نظران مستقل و مشاوران داخلي، تهيه و به تصويب وزارت نفت برسد.

12) در صورتي كه شركت هاي توليدي، پيش از اين در مورد پاره اي از ميدان‎ها، مطالعاتي را به انجام رسانده‎اند، مي توانند در چارچوب شرح خدمات ابلاغي، اين مطالعات را براي تأييد مراجع فني مذكور در بند"ج" ، ارسال نمايند. شركت هاي ذيربط مكلفند فهرست اين موارد را تا تاريخ 1396,06.30 به مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران ارسال نمايند.
13) مسئوليت اجراي هر قرارداد، با شركت هاي توليدي مربوطه، نظارت عملياتي بر آن بر عهده شركت ملي نفت ايران و نظارت عاليه بر رعايت مفاد اين ابلاغيه بر عهده معاونت نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارتخانه خواهد بود.

14) از زمان تصويب و ابلاغ نتيجه مطالعات در مورد هر مخزن / ميدان هرگونه اقدام در ارتباط با آن مخزن / ميدان صرفاً بايد در قالب ابلاغي به انجام برسد.

انتخاب مهندس مشاور براي مطالعه ميدان‌هاي توسعه نيافته (Green Field) نيز به ترتيب مقرر در اين ابلاغيه صورت خواهد گرفت.

لازم است نحوه پيشرفت كار مرتباً حسب مورد توسط دستگاه‌هاي مخاطب اين ابلاغيه، گزارش شود."

انتهاي پيام/


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها